Detta är Utvecklande ledarskap

UL är en ledarskapsmodell som ligger till grund för organisationens långsiktiga ledarskapsutveckling.

Forskningen visar att vissa ledarbeteenden gynnar utvecklingen i såväl organisationen som hos medarbetarna. De ledare som kan skapa en inre drivkraft och motivation hos medarbetarna kommer att lyckas bäst i framtiden. Försvarshögskolan har utifrån detta utformat ett ledarutvecklingsprogram som kallas UL (Utvecklande Ledarskap).

Utbildningen genomförs under två heldagar och mellanliggande kväll. Efter ca 2 månader genomförs två uppföljningsdagar. Underlaget bygger på en 360 graders utvärdering. Kursen leds av två erfarna och specialutbildade handledare. Försvarshögskolan (FHS) skickar ut 360-graders feedbackinstrument (ULL-formulär) till varje deltagare för utdelning till sex bedömare och ett exemplar för självskattningen. Deltagaren fyller i ett ULL-formulär själv och lämnar därefter ut ULL-formulär för skattning till en överordnad, en sidoordnad och fyra underställda medarbetare. Underlaget skickas sedan till oss för analys innan utbildningen. Utbildningen har nyligen kompletterats med underlag för hur vi ska undvika ett destruktivt ledarskap.

Utvecklande ledarskap

Teoribildningen inom ledarskapsområdet har under det senaste decenniet dominerats av vad som på engelska kallas transformational leadership. Dynamiken i utvecklande ledarskap består i att medarbetarna identifierar sig med ledaren, delar hans eller hennes framtidsvision och gör insatser utöver sina egna intressen. Denna effekt - transformation - åstadkoms genom att ledaren (a) väcker/höjer medarbetarnas medvetenhet om betydelsen av de utpekade målen, (b) får medarbetarna att överskrida sina egna intressen och (c) förändrar eller höjer medarbetarnas behov till en högre nivå i Maslows behovshierarki (Försvarshögskolan 2007).

Utvecklande ledarskap och stress

Bristande ledarskap kan vara en orsak till stress. Gott ledarskap kan medföra att man kan undvika eller bättre hantera stress. Under akut stress, till exempel under en strid, vid en brand eller på en akutmottagning, tenderar medarbetarna att efterfråga snabba och tydliga beslut. Under akut stress tolkas ofta situationen som oklar. En ledare som kan förvandla ett antal personer med olika egna tolkningar av läget till en grupp med en gemensam tolkning och ett gemensamt mål kommer att ha bättre odds att klara av sin uppgift (Försvarshögskolan 2007).

Ledarstilsmodellen

För att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser placerar vi cookies på din dator, telefon eller läsplatta.

Jag förstår